İstanbul Üniversitesi
http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr/?p=6449
Export date: Thu May 24 19:16:07 2018 / +0000 GMT

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri Ve Hastalık Raporları Yönetmeliği


25.01.1998 - 23241 


İstanbul Üniversitesi


Öğrenci Sağlık İşleri ve Hastalık Raporları Yönetmeliği


           Amaç


             Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; öğrencilerin, beden ve ruh sağlığını korumak, psikolojik danışmanlık hizmetlerini vermek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 47 nci maddesinin (a) ve (c) bendleri gereğince kurulan İstanbul Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile ilişkilerini düzenlemektir.


             Kapsam


             Madde 2 - İstanbul Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı olan, ailesi ve kendisi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna (Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur v.b.gibi) bağlı olmayan öğrenciler, bu Yönetmeliğin kapsamı içinde; öğrencilerin eş, çocuk, anne ve babaları, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadırlar.Ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olan; ancak,25 yaşını doldurmuş olan öğrenciler de bu Yönetmeliğin kapsamı içindedirler.


             Kapsam Dışı Öğrenciler


            Madde 3 - İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma olanağı olanlar, bu Yönetmeliğin mali hükümlerinin kapsamı dışındadır. Bu öğrencilerin Sağlık, Kültür ve Spor Dairesinde muayeneleri yapılır, rapor ve reçeteleri yazılır ve ilaçları, Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi Saymanlığının Bütçe olanakları elverdiği ölçüde, İstanbul Üniversitesi Uygulama Eczanesinden verilir; ancak hastanelere sevkleri yapılmaz.


            Başvurma Usulü


            Madde 4 - İstanbul Üniversitesine kayıtlı ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma olanağına sahip olmayan öğrencilerin, sağlık sorunları ile ilgili olarak başvuracakları ilk yer, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi ile irtibat bürolarıdır.


            Sağlık, Kültür ve Spor Dairesine başvuran öğrencinin muayenesi yapılır. Bu yönetmelik kapsamındaki öğrenciler, gerekli görüldüğünde, İstanbul Üniversitesi Hastanelerine sevk edilirler.


            Diğer Sağlık Kurumlarına Başvuru


            Madde 5 - Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma olanağına sahip olan kapsam dışı öğrencilerin aldıkları hastalık raporlarının devamsızlıktan sayılmamasında ve/veya sınav hakkı verilmesinde  mazeret olarak geçerli sayılabilmesi için, sözkonusu raporun bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış olması şarttır.


            Diğer Muayene ve Tedaviler


            Madde 6 - Zorunlu hallerde, 2 nci Madde kapsamındaki öğrencilerin tedavi için yurt dışına gönderilmeleri veya yurt içinde kaplıca tedavisinden yararlanmaları mümkündür. Bununla ilgili olarak, "Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" nin uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanlığınca her yıl yayınlanan tedavi giderleri ile ilgili "Bütçe Uygulama Talimatı" esas alınır.


            Raporların Mazeret Olarak Geçerliliği


            Madde 7 - Devam ve sınav hakkı gibi konularda, bütün öğrenciler için sadece Sağlık, Kültür ve Spor Dairesinin vereceği hastalık raporları ile üniversite veya devlet hastanelerinin vereceği hastalık raporları,  öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunun Yönetim kurulunca mazeret olarak kabul edilir. Özel hekim ve kurum raporları kabul edilmez.


            Öğrenciler aldıkları hastalık raporlarını, verildiği tarihten itibaren  en geç 7 gün içinde, ilgili Yükseköğretim Kurumunun Öğrenci İşleri Bürosuna bir dilekçe ekinde teslim etmek zorundadırlar.


            Geçerli Raporlar Üzerine Yapılacak İşlemler


            Madde 8 - Geçerli sayılan raporlara dayanılarak aşağıdaki işlemler yapılır:


             a) Geçerli raporu olan öğrencinin raporlu olduğu süreler içindeki devamsızlığı mazeret olarak kabul edilir.Durum, Yükseköğretim Kurumu Yöneticiliğince ilgili öğretim elemanlarına duyurulur.


          b) Geçerli raporu olan öğrencinin raporlu olduğu süre içinde yapılan ve bu nedenle giremediği ara sınavlar yerine mazeret sınavlarına girme hakkı tanınır. Mazeret sınavı, ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen günde yapılır. Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.


            Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığından Görüş Alınması


             Madde 9 - Raporların niteliğinin tam olarak belli olmaması ve istirahat sürelerinin olmaması veya kesin olarak belirlenmemesi durumunda, ilgili Yükseköğretim Kurumu, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının görüşüne başvurabilir.


             İlaç ve Hastane Giderleri


             Madde 10 - Yönetmeliğin 2 nci Maddesi kapsamındaki öğrencilerin sağlık giderleri, ilgili mevzuat hükümleri ve bütçe olanakları çerçevesinde karşılanır.


             Sağlık sebebi dışında kaydını donduran öğrencilerin, kayıt dondurma süresince muayene ve tedavileri yapılmaz, tedavi giderleri ödenmez. Bunun dışında, tedavi amacını taşımayan müstahzarların yer aldığı reçete bedelleri ve estetik amaçlı ameliyatlar ile tedavi amacıyla hastanede yatan hastaların sarf malzemeleri ödenmez.

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesinde ve sevk yapılan üniversite hastanelerinde, ayaklı tedaviler için yazılan ilaçlar, İstanbul Üniversitesi Uygulama Eczanesinden, ilaç bedelinin % 10'u karşılanmak şartıyla verilir. Uygulama Eczanesinde bulunmayan ilaçlar, bu Eczane tarafından 24 saat içinde tedarik edilir.Tedavinin acil ve zorunlu olması halinde, bu Eczane eczacıları tarafından, reçetenin arkasına "Eczanemizde Mevcudu Yoktur" kaşesinin vurulması ve imzalanmasından sonra, sözkonusu ilaçlar Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimince anlaşma yapılmış eczanelerden tedarik edilebilir. Acil olarak mesai saatleri dışında gereken ilaçlar, herhangi bir eczaneden fatura karşılığı alınıp, Sağlık,Kültür ve Spor Dairesi Satınalma Bürosunca, Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine uygun evrakları tamamlandıktan sonra tutarı, Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimince ödenir.

Ortez, Protez ve Gözlük reçeteleri, öğrenci sağlık karnesine yazdırıldıktan sonra, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesinin belirleyeceği yerlerden tedarik edilir.

İlaç bedellerinin öğrenciler tarafından karşılanması gereken oranı, "Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" gereği her yıl çıkarılan "Bütçe Uygulama Talimatı"nda belirtilen oranları aşmamak şartıyla, Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir. Ancak, olanakların yetersiz kalması durumunda, ilaç bedellerinin öğrenciler tarafından karşılanması gereken oranının arttırılması için Rektörlüğümüz, ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunabilir.

Karşılanmasında tereddüt edilen diğer sağlık giderlerinin ödenmesi konusunda, Sağlık Bakanlığından alınacak görüş sonunda karar vermeye, Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 11 - Muayene ve tedavi olmak üzere Sağlık,Kültür ve Spor Dairesine başvuran öğrenciler, her eğitim-öğretim yılı başında, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ücreti, her muayene ve tedavi öncesinde ödemek zorundadırlar.

            Yürürlük


            Madde 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


            Yürütme


            Madde 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Post date: 2013-02-09 00:57:01
Post date GMT: 2013-02-08 22:57:01

Post modified date: 2013-02-09 01:15:31
Post modified date GMT: 2013-02-08 23:15:31

Export date: Thu May 24 19:16:07 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com