Enstitü Genel Bilgileri

  • 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 19.maddesi hükmü uyarınca 1982 yılında kurulan ve bugün on bini aşkın öğrencisi bulunan Sosyal Bilimler Enstitüsü, sosyal bilimler alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim – öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve uygulama yapan bir yüksek öğretim kurumudur.
  • Lisansüstü Eğitim – Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan enstitünün enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu olmak üzere üç ayrı organı bulunmaktadır. Enstitü Kurulu, müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan enstitü ana bilim ve enstitü ana sanat dalları başkanlarından; enstitü yönetim kurulu ise, müdürün başkanlığında; müdür yardımcıları, müdürcü gösterilecek 6 aday arasından enstitü kurulu tarafından 3 yıl için seçilecek 3 öğretim üyesinden oluşur.
  • Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu 2547 sayılı kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.
  • Enstitünün ana bilim ve ana sanat dalları; Edebiyat, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, Hukuk , İletişim, İlâhiyat fakültelerinin ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarının bölümlerinden oluşurlar ve bu bölümlerle aynı adları taşırlar. Fakültelerin ve konservatuarın bölüm başkanları, aynı zamanda enstitü ana bilim veya enstitü ana sanat dalının da başkanıdırlar.
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü ana bilim ve ana sanat dalları lisansüstü programları, Üniversite Senatosu’nca kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile Enstitü Kurulu’nda görüşülür ve bu kurul tarafından onanır.
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora öğrenimi, İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.
09/02/2013
10902 defa okundu

Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı Derya Sok. Beyazıt / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 440 20 00 - 0 212 440 20 01
Fax +90 212 440 03 40 E-Posta sbe@istanbul.edu.tr