Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Hatice TÖREN

Ünvanı, Adı Soyadı : Prof. Dr. Hatice TÖREN (1960 , Of / Trabzon)
Görevi : Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Görev Yeri : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Telefon : 0212 455 57 00-15848
: 0212 440 20 00
: 0212 440 20 01
Fax : 0212 440 03 40
E-Mail : htoren@istanbul.edu.tr
Adres İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü / Besim Ömer Paşa Caddesi, Devlet Arşivleri Binası, A Blok, No: 39, 34459 Beyazıt-İstanbul
İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Ordu Cad. No:196, 34459 Beyazıt–İstanbul
Özgeçmiş

        Prof. Dr.Hatice TÖREN, 1960 yılında Of’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimimi İzmir ve İstanbul’da tamamladı. 1982 yılında, “Türk Kızı Romanı ve Tahlili – Fazlı Necip” adlı lisans tezini hazırlayarak, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 1985’te “Kadı Burhaneddin Divanı 1-30. sayfaların Gramatikal İndeksi” adlı tez ile M.A. ve 1990’da “Ali Şîr Nevâyî, Sedd-i İskenderî; Metin, İnceleme, Dizin” adlı tez ile yılında Doktor unvanı aldı. 2007 tarihinde Filoloji Temel alanı Yeni Türk Dili Bilim Dalında Doçent oldu. 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı’nda Profesörlüğe yükseltildi.
Bir çocuk sahibidir.
Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 1985-1990:
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ESKİ TÜRK DİLİ
   Tez adı: Ali-Şir Nevayi, Sedd-i İskenderi-metin inceleme-dizin (2 cilt) (1990)
 • Yüksek Lisans 1982-1985:
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ ESKİ TÜRK DİLİ
   Tez adı: Kadı Burhaneddin Divanı 1-30. sayfaların Gramatikal İndeksi (1985)
 • Lisans 1978-1982:
  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • Akademik Ünvanlar

 • OKUTMAN 1983-2003:
  İstanbul Üniversitesi / Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
 • YARDIMCI DOÇENT 2003-2009:
  İstanbul Üniversitesi / Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
 • DOÇENT 2009-2015:
  İstanbul Üniversitesi / Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
 • PROFESÖR 2015- :
  İstanbul Üniversitesi / Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
 • Yönettiği Tezler

  Doktora
 • EROL HASAN FEHMİ, (2014). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Temel Seviyede Kelime Edinimi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yüksek Lisans
 • EGÜVEN ÖMER, (2014). Sivas İli Zara İlçesi Ağzı, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ÇINAR DEMET, (2014). Müellifi Bilinmeyen Bir Sûre Tefsiri Metin-Dil İncelemesi-Sözlük (VR.1b-49a), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • KHAN HAMED, (2014). Mustafa Kutlu’nun Uzun Hikâye Adlı Eseri Üzerine Bir Söz Dizimi (Kelime Grupları) İncelemesi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • BOZKURT HÜSEYİN, (2013). Türkmen Türkçesinde İkilemeler, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • RAHİMİ FARHAD, (2011). Kavsi Divanı’nın Dil İncelemesi (Giriş-Dil İncelemesi-Metin-Sözlük), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ÖZDEMİR MÜKERREM, (2011). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Edatlar, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ZASESHVİLİ EKATRİNE, (2010). Reşat Nuri Güntekin’in Acımak Romanı Üzerinde Söz Dizimi İncelemesi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • SABIRLI NAMIK, (2010). Arif Nihat Asya’nın Sevgi Mektupları Adlı Eseri Üzerine Bir Söz Dizimi (Kelime Grupları) İncelemesi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • TOKER BURAK, (2009). Türkçe Ve İspanyolcanın Ortak Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • NEDEVA ALİONA, (2008). Gagavuzca Ve Türkiye Türkçesinde İsim Ve Fiil Çekimi Karşılaştırması, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ALTINER SÜLEYMAN, (2008). Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât Adlı Eseri Üzerine Bir Söz Dizimi İncelemesi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • BAYRAKTAR YEŞİM, (2006). Yazılı Basında Batı Kaynaklı Yabancı Kelimelerin Kullanımı, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • TÖREN HATİCE (2014). Urbanization, Standard Language, Dialect. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 50(50), 113-119.
 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • TÖREN HATİCE (2013). Tiyatro Metinlerinde Yer Alan Metin Dışı Sözler: Keşanlı Ali Destanı Örneği. Türkiyat Mecmuası, 23 (2), 171-186.
 • TÖREN HATİCE (2012). Sona Gelen Edatlarla Teşkil Edilen Bir Kelime Grubu: Kuvvetlendirme Grubu. İlmî Araştımalar (13), 175182
 • TÖREN HATİCE (2006). Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Millî Kültür ve Eğitim ile İlgili Görüşleri. İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 34, 205-210.
 • TÖREN HATİCE (2006). Kirdeci Ali, Dâsıtân-ı Hamâme-i ‘Ar‘ar. İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 34, 177-204.
 • TÖREN HATİCE (2005). Sadreddin’in Dâsıtân-ı Geyik Adlı Mesnevisi. İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 33, 239-282.
 • TÖREN HATİCE (2004). Adlandırma Grubu. İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 32, 217-222.
 • TÖREN HATİCE (2000). Kadı Burhaneddin Divanında Bazı Yeni Okuyuşlar. ”, İlmî Araştımalar (9), 209-219.
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 • TÖREN HATİCE (2012). Türkiye Türkçesinde Türetilen Kelimelerde Kullanılan Yapım Ekleri ve Türetilen Bu Kelimelerin Yerleşiklik Kazanma Süreçleri. Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 • Aydın, M Bedizel-Tören, Hatice (1996). Çağatayca Bir Tıp Kitabı. IV. Türk Tıp Tarihi Kongresi
 • Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

  Bilimsel Kitap
 • TÖREN HATİCE, Düşmüş Bir Uçurtmadır Güneş – Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Çocuk Şiirlerindeki Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme (2014)., Kitabevi Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa
 • TÖREN HATİCE, Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Amme Cüzü Tefsiri I, Metin İnceleme-Tıpkıbasım (2007)., Çantay Yay., Sayfa Sayısı 510, ISBN:978-975-9060-30-5, Türkçe
 • TÖREN HATİCE, Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Amme Cüzü Tefsiri II, Dizin (2007), , Çantay Yay., Sayfa Sayısı 236, ISBN:978-975-9060-33-6, Türkçe
 • ÖZKAN, MUSTAFA – ESİN, OSMAN, H. TÖREN- Yüksek Öğretimde Türk Dili-Yazılı ve Sözlü Anlatım (2006)., Filiz Kitabevi, Basım sayısı:2
 • ALİ ŞÎR NEVÂYÎ, Sedd-i İskenderî, Metin-İnceleme (2001)., (Haz. HATİCE TÖREN), TDK, Sayfa Sayısı 533, ISBN:975-16-1180-6, Türkçe
 • Ders Kitabı
 • ÖZKAN MUSTAFA – TÖREN HATİCE, Osmanlı Türkçesi II (2012)., Akademik Kitaplar, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 414, ISBN:9786055688479, Türkçe
 • ÖZKAN MUSTAFA – TÖREN HATİCE Osmanlı Türkçesi I (2010)., 3F Yayınevi, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 452, ISBN:9786055688141, Türkçe
 • 28/07/2015
  29267 defa okundu

  Besim Ömer Paşa Cad. Kaptan-ı Derya Sok. Beyazıt / İSTANBUL
  Tel: 0 (212) 440 20 00 - 0 212 440 20 01
  Fax +90 212 440 03 40 E-Posta sbe@istanbul.edu.tr