İstanbul University Regulations for Higher Education

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programları ve bu programlarda yapılan eğitim ve öğretim, bilimsel araştırmalar ile diğer tamamlayıcı faaliyetlere/uygulamalara ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) ALES eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavları,
d) Anabilim/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,
e) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan bilim/sanat dalını,
f) Enstitü/enstitüler: Üniversiteye bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüyü/enstitüleri,
g) Genel kontenjan: Türk ve yabancı uyruklu adayların başvurabilecekleri enstitünün öğrenci kontenjanlarını,
ğ) (Mülga:RG-17/6/2013-28680, md.1)
h) Program başkanlığı: Herhangi bir anabilim/bilim dalına bağlı olmayan programların başkanlığını,
ı) Rektörlük: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünü,
i) Sanatta yetenek sınavı: Anasanat dalları lisansüstü programlarına kabul için Üniversitenin yaptığı yetenek sınavını,
j) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,
k) Temel tıp puanı: TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, TUS Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,
l) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
m) (Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.1)YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
n) (Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.1)YDS eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından YDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer sınavları,
o) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
ö) Üniversite yabancı dil sınavı: Yüksek lisans programlarına kabul için Senatoca uygun görülmesi halinde Üniversitenin yaptığı yabancı dil sınavını,
p) Yurtdışı kontenjanı: Yabancı uyruklu ve yurtdışında ikâmet eden Türk uyruklu adayların başvurabilecekleri öğrenci kontenjanlarını,
r) Yüksek lisans: Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar ve Kontenjanlar, İlan ve Başvuru, Öğrenci Kabulü,
Kayıt, İntibak, Kayıt Dondurma ve İlişik Kesme
Lisansüstü programlar ve kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarıdır.
(2)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.2) Birinci öğretimde, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları; ikinci öğretimde, tezsiz yüksek lisans programları; uzaktan eğitimde, tezsiz yüksek lisans programları uygulanabilir.
(3) Enstitülerde ve/veya programlarda dört yıllık lisans derecesi mezuniyeti ile doktora/sanatta yeterlik yapılması konusunda Senato kararları uygulanır.
(4) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, genel ve yurtdışı kontenjanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Genel kontenjanlar, kabul koşullarını sağlayan Türk ve yabancı uyruklu adaylara; yurtdışı kontenjanları ise kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adaylar ve yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylara açıktır. Ayrıca her iki kontenjan türü için yatay geçiş kontenjanı da ayrılabilir.
İlan ve başvuru
MADDE 6 – (1) Kontenjanlar, programlara göre anabilim dalı, anasanat dalı, bilim dalı, sanat dalı ve program başkanlıklarının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararıyla tespit edilir. Başvuru tarihleri, enstitülerin talepleri doğrultusunda Senatoca belirlenir. Başvurular, Senato kararına göre şahsen ve/veya internet üzerinden ilgili enstitüye yapılır.
(2) (Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.3) Kontenjanlar, başvuru ve kesin kayıt tarihleri, başvuru ve kesin kayıt için gerekli belgeler, başvuru usulleri ile diğer hususlar Rektörlükçe ilan edilir. İlânda genel ve yurtdışı kontenjanları ve kabul koşulları ayrı ayrı belirtilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır ancak ilgili kurumların internet sayfalarından sorgulama yapılamaması durumunda adaydan gerekli belgeler istenir.
Genel kontenjanlara öğrenci kabulü
MADDE 7 –(1) (Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.4)Genel kontenjanlardan lisansüstü programlara; yüzlük sisteme çevrilmiş olarak ALES veya eşdeğeri sınav notu, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı notu, tıp fakültesi mezunları için temel tıp bilimleri programlarında temel tıp notu, yabancı dil notu, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri not ortalaması, mülâkat sonucu ve bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen oranlara göre hesaplanan giriş notları dikkate alınarak öğrenci kabul edilir. Başvuru için istenen ALES veya eşdeğeri sınav notu, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı notu, temel tıp notu ve yabancı dil notu, enstitülere ve/veya girilecek programlara göre, bu Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES veya eşdeğeri sınav notu istenmesi, ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararına bağlıdır.
(2) Diğer not sistemlerindeki değerlendirmelerin yüzlük nota dönüşüm esasları Senato tarafından belirlenir.
(3)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.4) Öğrenci kabulü için, ALES veya eşdeğeri sınav, temel tıp, yabancı dil ve sanatta yetenek sınavından istenen notlarda Senatoca yapılan değişiklikler, değişiklik tarihini izleyen ilk başvuru döneminde uygulanır. Senatoca belirlenen asgari notları ve uygulama dönemini, Rektörlük internet üzerinden duyurur.
(4) Programların genel kontenjanlarına başvuracak yabancı uyruklu ve yurtdışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar, genel kontenjanlar için belirlenen koşullara uygun olarak kabul edilirler. Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış yabancı uyruklu adayların yabancı dil destekli programlara veya Türkçe programlara başlayabilmesi için, üniversitelerin dil merkezleri tarafından yapılan Türkçe sınavından da başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar TÖMER veya Üniversite tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.
(5)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.4) Enstitüler, eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar açabilirler. Bu programlara başvuracak adayların, öğrenim göreceği yabancı dil için, YDS veya eşdeğeri sınavdan ya da yapılması halinde sadece yüksek lisans programları için Üniversite yabancı dil sınavından, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında 65 veya karşılığı nottan az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir.
(6) (Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.4)Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlara yabancı dil hazırlık sınıfları konulmuş ise, YDS veya eşdeğeri sınavdan ya da sadece yüksek lisans programlarında olmak üzere, yapılması halinde Üniversite yabancı dil sınavından yüksek lisans için en az 50, doktora ve sanatta yeterlik için en az 55 not alan ve programa kabul için Senatoca belirlenen yabancı dil notu dışında diğer koşulları sağlayan adaylar, en fazla bir yıl süreli hazırlık sınıfına katılmak ve program için istenen dil notunu sağlamak zorundadırlar. Hazırlık sınıfının programdaki normal süresi, azami öğrenim süresinden sayılmaz.
(7)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.4) Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar dışında diğer lisansüstü programlara, açılan kontenjanın dolmadığı durumlarda ve boş kalan kontenjan sayısı ile sınırlı olmak üzere, ALES veya eşdeğeri sınavdan en az 70 veya karşılığı, anasanat dalları için sanatta yetenek sınavından en az 85 ve YDS veya eşdeğeri sınavdan en az 55 veya karşılığı not alarak başvuran ve programa kabul şartı olarak Senatoca belirlenen yabancı dil notu dışında diğer şartları sağlayan Türk uyruklu adaylara programa başvurularında istenen yabancı dil şartını bir yıl içinde sağlamaları halinde kayıt hakkı verilir.
(8)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.4) İlgili enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile yüksek lisans programlarına, YDS veya eşdeğeri sınavdan ya da yapılması halinde Üniversite yabancı dil sınavından en az 30 veya karşılığı bir not alarak başvuran ve programa kabul için diğer koşulları sağlamalarına rağmen Senatoca belirlenen yabancı dil notunu sağlayamayan Türk vatandaşı adaylar, programa başvuruda istenen yabancı dil şartını sağlamaları için Üniversitece açılacak bir yıllık yabancı dil kursuna katılabilir ve kurs sonuna kadar bu fıkrada belirtilen sınavlardan birinden yabancı dil şartını sağlayanlar öğrenime başlarlar. Bir yıllık kurs süresi, azami öğrenim süresinden sayılmaz.
(9) Öğrenci kabulünde mülâkat; ilgili programda görevli biri anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat/program başkanı olmak üzere,  ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç veya beş öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri başkanı, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/ program başkanıdır. Mülâkatta adayın; alana ilişkin temel bilgisi ve akademik çalışmaya ilgisi ve yönelim düzeyi de değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda 100 üzerinden tespit edilecek mülâkat puanı bakımından sözlü aşamaya ilâveten yazılı/test yöntemi de kullanılabilir. Mülâkata girmeyen öğrenci sıfır (0) puan alır. Mülâkat, eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlarda eğitim ve öğretimin yapıldığı dilde yapılır.
(10) Anasanat dalları programlarına girişte yapılan sanatta yetenek sınavı; biri anasanat dalı başkanı olmak üzere, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç veya beş öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri başkanı, anasanat dalı başkanıdır. Sanatta yetenek sınavı; enstrüman ve korepetisyon programları ile oda müziği ve şan programlarında üç ayrı devre ait üst düzey eserlerin seslendirildiği en az otuz dakikalık dinleti; şeflik programında jürinin belirleyeceği üç ayrı devre ait eserin partitür okunması; kompozisyon ve teori programlarında genel teori bilgilerinin yazılı ve uygulamalı olarak sınanması; bale programında klasik bir eserin solosunun ve pas de deux’sünün icrası; tiyatro programında tiyatro edebiyatının klâsik veya modern eserlerinden seçilmiş iki oyunundan hazırlanacak sahnenin oynanması şeklinde yapılır ve 100 üzerinden puan verilerek değerlendirilir.
(11) Adayların kontenjanlara kabulünde yüzlük sistemin dışındaki not sistemlerine göre verilmiş lisans/yüksek lisans notlarının yüzlük sisteme çevrilmesinde Senatoca belirlenen dönüşüm tablosu kullanılır.
Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Genel kontenjanlardan tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların en az lisans derecesine sahip olması gerekir.
b) Anasanat dalları yüksek lisans programlarına başvuran adaylar hariç, adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puan türünde 55 veya karşılığı nottan az olmamak üzere Senatoca belirlenen notu almış olmaları, anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların ise başvurduğu programlara göre sanatta yetenek sınavından 60’tan az olmamak üzere Senatoca belirlenen notu almış olmaları gerekir.
c) (Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.5)Adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan ya da yapılması halinde Üniversite yabancı dil sınavından 50 veya karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir.
(2) Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES veya eşdeğeri sınav notunun, anasanat dalları programlarında ise sanatta yetenek sınavı notunun %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülâkat puanının %20’si ve yabancı dil notunun %10’u toplanır. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır.
(3) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65 olması gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu, anasanat dalı programları için sanatta yetenek sınavı notu, lisans dersleri not ortalaması ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.
Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü
MADDE 9 –(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.6) (1) Genel kontenjanlardan tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların en az  lisans derecesine sahip olması gerekir.

b) İstenmesi halinde adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puanı türünde 55 veya karşılığı nottan az olmamak üzere Senatoca belirlenen notu almış olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES puanı istenilmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav notunun %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve mülâkat puanının %25’i, ALES puanı istenilmemesi halinde lisans not ortalamasının %50’si ve mülâkat puanının %50’si toplanır. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 60 olması gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, istenmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav notu ve lisans dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir.

Genel kontenjanlardan doktora programlarına öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Genel kontenjanlardan doktora programlarına kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.7) Adayların lisans, tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren bir programdan mezun olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, en az beş yıl (on yarıyıl)  süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve en az altı yıl (oniki yarıyıl) süreli tıp  fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık (sekiz yarıyıllık) eczacılık fakültesi mezunları da yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

b)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.7) Adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puanı türünde 55, dört yıllık lisans mezunları için 80 veya karşılığı nottan az olmamak üzere Senatoca belirlenen notu almış olmaları gerekir. Temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuran adaylardan; tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakülteleri ve dört yıllık lisans eğitimi yapılan eczacılık fakültesi mezunlarının ALES veya eşdeğeri sınavdan başvurduğu programın puan türünde 55 veya karşılığı nottan az olmamak üzere Senatoca belirlenen notu almış olmaları veya tıp fakültesi mezunlarının 50’den az olmamak üzere Senatoca belirlenen temel tıp notunu almış olmaları gerekir.

c) (Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.7)Adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir.

(2) Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde, ALES veya eşdeğeri sınav notunun veya temel tıp notunun %50’si; lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans yapmadan kabul edilenlerde %20’si; yüksek lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %20’si ve yabancı dil notunun %10’u toplanır. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır.
(3) Doktora programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 70 olması gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu veya temel tıp programları için temel tıp notu, lisans dersleri not ortalaması, yüksek lisans dersleri not ortalaması ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.
Genel kontenjanlardan sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Genel kontenjanlardan sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.8) Adayların lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olması gerekir. Ancak hazırlık sınıfları hariç en az beş yıl süreli eğitim yapılan fakülte mezunları yüksek lisans mezunu olarak kabul edilir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.”
b) Adayların başvurduğu programlara göre, sanatta yetenek sınavından 65’ten az olmamak üzere, Senatoca belirlenen notu almış olmaları gerekir. Sanatta yeterlik programına kabul edilebilmek için adaylarda ALES koşulu aranmaz.
c)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.8) Adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir.
(2) Sanatta yeterlik programlarına giriş notunun belirlenmesinde, sanatta yetenek sınavı notunun %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, yüksek lisans yapmadan kabul edilenlerde %20’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %20’si ve yabancı dil notunun %10’u toplanır. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır.
(3) Sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 70 olması gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, sanatta yetenek sınavı notu, lisans dersleri not ortalaması, yüksek lisans dersleri not ortalaması ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.
Yurtdışı kontenjanlarından lisansüstü programlara öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yurtdışı kontenjanlarından lisansüstü programlara kabul edilebilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların, yabancı uyruklu veya yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşı olması gerekir.
b) Adayların, yüksek lisans programlarına başvurabilmeleri için lisans mezunu; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için lisans ve/veya yüksek lisans mezunu olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, en az beş yıl (on yarıyıl)  süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve en az altı yıl (oniki yarıyıl) süreli tıp  fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık (sekiz yarıyıllık) eczacılık fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilir.
c) Adayların 100 üzerinden; yüksek lisans programlarına başvuranlar için lisans not ortalamalarının en az 65; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuranlar için lisans not ortalamalarının en az 65, yüksek lisans yapmadan kabul edilenlerde en az 75 ve yüksek lisans not ortalamalarının en az 75 olması gerekir.
ç) (Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.9)Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı programlara başvurularda, programa genel kontenjandan öğrenci kabulü için YDS veya eşdeğeri sınavdan Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir.
d) (Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.9)Eğitim ve öğretimin kısmen veya tamamen yabancı dille yapıldığı lisansüstü programlar hariç diğer lisansüstü programlar için, adayların YDS veya eşdeğeri sınavdan 55 veya karşılığından az olmamak üzere Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir.
(2) Lisansüstü programlara giriş notunun belirlenmesinde; yüksek lisans programlarına girişte, lisans not ortalamasının %50’si ve yabancı dil notunun %50’si; doktora/sanatta yeterlik programlarına girişte, lisans not ortalamasının %25’i, yüksek lisans yapmadan kabul edilenlerde %50’si; yüksek lisans not ortalamasının %25’i ve yabancı dil notunun %50’si toplanır. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır.
(3) Adaylar aldıkları notlara göre, en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır ve kontenjan dâhilinde programlara kabul edilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, lisans dersleri not ortalaması ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.
(4) Lisansüstü programlara kontenjan dışı yabancı uyruklu öğrenci kabulüne, uluslararası anlaşmalara, protokollere ve belgelere dayalı olarak ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.
(5)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.9) Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer programlara bu madde kapsamında kabul edilen öğrencilerin üniversitelerin dil merkezleri veya Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe sınavından da başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar Yunus Emre Enstitüsü, TÖMER veya Üniversite tarafından açılan en fazla bir yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Kursun normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.
Yatay geçişler
MADDE 13 – (1) Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin programları, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıklarının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararıyla belirlenir ve ilân edilir.
(2) Yatay geçiş kontenjanlarına, bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış bulunan, almış olduğu derslerin tamamını başarmış olan, yatay geçiş yapmak istenilen programa genel kontenjandan öğrenci kabulü için, öğrencinin kendi programına kayıt tarihi itibarıyla Senatoca belirlenen asgari ALES notu, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı notu ve tezsiz yüksek lisans hariç yabancı dil notunu sağlayan öğrenciler başvurabilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin son bir yarıyılında, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise normal öğrenim süresinin son iki yarıyılında yatay geçiş yapılmaz.
(3) Dört yıllık lisans derecesi ile doğrudan doktora yapan adaylar, Üniversitede dört yıllık lisansa dayalı başvurabileceği doktora/sanatta yeterlik programlarının olmadığı durumlarda, ilgili yatay geçiş kontenjanlarına; doktorada yeterlik sınavını başardıktan sonra, sanatta yeterlik programlarına ise ders süreci sonrası başvurabilirler.
(4) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul notunun belirlenmesinde, 100 üzerinden, ALES veya eşdeğeri sınav notunun %50’si, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı notunun %50’si, yabancı dil notunun %20’si ve yatay geçiş yazılı sınav notunun %30’u toplanır. Tezsiz yüksek lisansta ise ALES veya eşdeğeri sınav notunun %50’si, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı notunun %50’si ve yatay geçiş yazılı sınav notunun %50’si toplanır. Küsuratlı notlarda virgülden itibaren üç haneden sonrası yuvarlanır. Yazılı sınav, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığınca önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılır.
(5) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilmesi için kabul notunun tezsiz yüksek lisansta en az 60, tezli yüksek lisansta en az 65 ve doktora/sanatta yeterlikte en az 70 olması gerekir. Adaylar, ilân edilen kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirilir. Eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla, ALES veya eşdeğeri sınav notu, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı notu, yatay geçiş yazılı sınav notu ve yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.
(6) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası ilgili enstitüden istenir ve intibak işlemleri yapılır. Yatay geçiş yoluyla enstitüden ayrılan öğrencinin ise dosya muhteviyatı, yatay geçiş yaptığı enstitünün talebi üzerine fotokopisi alındıktan sonra gönderilir.
Doktora programından yüksek lisans programına geçiş
MADDE 14 – (1) Dört yıllık lisans mezunu olarak doktora programına başlamış ve en az yedi adet dersi ve semineri başarmış bulunan öğrencilerin talepleri halinde, ilgili anabilim/bilim dalı/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans programı tez aşamasına intibakları yapılır. Eksik dersleri, kredisi/AKTS kredisi varsa tamamlatılır. Bu durumda öğrenci kontenjanı aranmaz.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Bu öğrencilerin yabancı dille verilen lisansüstü dersleri alabilmesi için Senatoca belirlenen yabancı dil notunu almış olmaları gerekir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Kesin kayıt ve kayıt yenileme
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar, ilgili enstitüce ilan edilir. İlandan itibaren maddi hatalar için üç iş günü itiraz süresi verilir. İtiraz süresi sonunda listeler ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir ve kesin kayıt hakkı kazananlar, yedekleri ile birlikte ilgili enstitüce ilân edilir. Kesin kayıt, ilânda belirtilen şartlar dâhilinde, istenen belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile süresi içerisinde ilgili enstitülere bizzat resmi vekili aracılığı ile başvurarak yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitüce onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Başvuruda istenen belgeler kayıt için yeniden istenmez.
(2) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir. Mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez. Bunlar hakkında kanuni işlemler başlatılır.
(3) Öğrenciler her yarıyıl başında öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içerisinde ödeyerek kayıtlarını yenilerler. Aksi durumda, öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini süresi içerisinde yatırmama mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, öğrenciler o dönem kayıt yaptıramazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır.
(4) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı, yabancı öğrenciler için bir yıl süreli Türkçe kursu ve/veya bilimsel hazırlık programı hariç, tezli veya tezsiz yüksek lisans programından azami üç yıl, doktora veya sanatta yeterlik programından ise azami altı yıl içinde mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumdakilerin, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 17 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.
(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile lisansüstü program öncesi uygulanan bilimsel hazırlık programı, yabancı dil hazırlık sınıfı ve yabancı dil kursu öğrencileri de katkı payı/öğrenim ücretini ilgili programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.
(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.
Ders saydırma/intibak
MADDE 18 – (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı yapılır.
(2) İntibakta;
a) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde süre dikkate alınmadan, diğer durumlarda ise dersin veya faaliyetin/uygulamanın tamamlanmasından sonra sekiz yarıyılı geçmemiş olması kaydıyla daha önce alınan lisansüstü dersler veya faaliyetler/uygulamalar,
b) Yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans dersleri ve yüksek lisansa yönelik diğer faaliyetler/uygulamalar,
c) Özel öğrencilik kapsamında alınan lisansüstü derslerin, yüksek lisansta en fazla 6 kredi ve 12 AKTS kredisi, doktora/sanatta yeterlikte en fazla 9 kredi ve 18 AKTS kredisi
dikkate alınır.
(3) İntibak, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.
Kayıt dondurma
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin varlığı halinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir:
a) Öğrencinin sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi,
d) Öğrencinin tutukluluk hali,
e)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.10) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,
f) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
g) İlgili enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.
(2) Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğrencilerin bu sürelerinin öğrenim süresinden sayılmaması, yurtdışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını ilgili enstitüye ibraz etmelerine bağlıdır.
(3) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlıkta ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bu hallerin süresi kadardır.
(4) Öğrenci, mazeretinin süresinden önce sona ermesi halinde katkı payı/öğretim ücreti yükümlülüğünü yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.
İlişik kesme
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin aşağıdaki hallerde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla ilişikleri kesilir:
a) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,
b) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu enstitüye ilişiğinin kesilmesi için dilekçe ile başvurması,
c) Öğrencinin yatay geçiş yoluyla ayrılması.
(2) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri belgelerin fotokopisi alındıktan sonra asılları geri verilir.
(3) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenci hakkında ilişik kesme gerekçesinin oluştuğu tarihe kadar tüm eğitim faaliyetlerinin özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik kesme belgesi düzenlenir. Belgenin bir kopyası, ilişik kesmeyi takip eden bir ay içinde öğrenciye gönderilir.
(4) İlişiği kesilen öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü döneme ait ilgili yönetmeliğin bir kopyası, kaydolduğu dönemde programında bulunan dersler ve diğer yükümlülüklerini gösteren belgeleri dosyasında saklanır.
Tebligat
MADDE 21 – (1) Öğrencilere resmî olarak yapılması gereken her türlü tebligat, imza karşılığı şahsen veya öğrencilerin ilgili enstitüye kayıt sırasında veya en son beyan ettikleri adrese veya Üniversite kimlik paylaşım sisteminde görünen adresine yapılır ve ilgili enstitüde ilân edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Genel Esaslar
Müfredat, eğitim ve öğretim planları ile faaliyetleri
MADDE 22 – (1) Müfredat; diploma programına ait esaslar, dönemlere ait dersler listesi, her bir dersin izlenceleri, eğitim öğretim şart ve imkanları ile öğretim elemanı listesinden oluşur. Müfredatta; diploma programının adı, misyonu, vizyonu, başlangıç yılı, kabul koşulları, kontenjanı, eğitim dili, varsa hazırlık eğitimi, eğitimin amaç ve hedefleri; kazandıracağı bilgi, beceri ve tutumu tarif eden öğrenme çıktıları; öğrenme çıktılarını ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri, programın sürdürülmesi ile ilgili fiziki alt yapı, basılı kaynaklar, sosyal olanaklar, akademik kadro; diğer programlar ile benzerlik, farklılık ve işbirliği; iç ve dış değerlendirmelere dayalı zayıf ve güçlü yönler, mezun olabilmek için gerekli koşullar, mezun olanların hangi unvanı alabileceği, istihdam olanakları, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ve programa ilişkin olarak dış paydaşların görüş ve değerlendirmelerinin nasıl alınacağı, eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesi uygulamalarının neler olacağına ait genel bilgiler ile programda okutulacak derslerin adı, yarıyılı/yılı, kodu, seçmeli ve zorunlu olma durumu, kredisinin ve AKTS kredisinin tariflendiği ders listeleri ve her bir ders için amaç, içerik, kategori, alan, tür, öğretim yöntemi, dil düzeyi, intibak durumu, devam zorunluluğu, öğrenme çıktıları, dersi alma koşulları, dersin teorik konu başlıkları, dersin uygulama konu başlıkları, başarı değerlendirme sistemi, yarıyıl/yıl içi ve sonu sınav ve etkinliklerinin sayısı ve başarı değerlendirmesindeki katkı oranları ve iş yükü dağılımı, ders malzemesi ve yardımcı kitapları, dersi verecek öğretim elemanı, konu başlıklarının dersin öğrenim çıktıları ve dersin program yeterlilikleri ile ilişkisini tarif eden birim kurulu onaylı ders izlenceleri ve öğretim elemanı listeleri ve benzeri konulara ilişkin bilgiler yer alır. Müfredat, Senato tarafından belirlenen forma göre ilgili enstitü tarafından düzenlenir, ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato onayı ile kabul edilir.
(2) Lisansüstü programların tamamlanması için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetleri programlara göre değişiklik göstermek üzere; dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi, doktora yeterlik sınavı, tez ve tez çalışması ile ilgili faaliyetler, tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalardır. Dersler ve diğer lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetleri, Senato tarafından onaylanan müfredata göre yürütülür.
(3) Azami sürelerde diploma alamayan öğrenciler bakımından, müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, yeniden veya ek olarak alınması gereken dersler ile tez konu ve çalışmalarının geçerliliği, Senatoca belirlenen ilke ve esaslar çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.
(4) Her bir yarıyılda 30 AKTS kredilik ders açılır. Öğrenci isterse, açılan bu derslere ilaveten toplam 15 AKTS kredisini aşmayacak şekilde dersler de alabilir.
(5) Öğretim plânı; açılan diploma programlarının Senato tarafından onaylanan müfredatlarında yer alan ve yarıyıl esasına göre açılacak dersleri, görevlendirilen öğretim elemanlarını, yarıyılda alınabilecek asgari ve azami kredi miktarlarını ve kontenjanları içerir.
(6) Enstitüler, bünyesindeki tüm diploma programları için ilgili yarıyıl öncesinde, anabilim/anasanat/bilim dalı/program başkanlıklarının önerilerini alarak veya doğrudan, öğretim plânı ve ilgili öğretim elemanı görevlendirmelerini ilgili enstitü yönetim kurullarında kararlaştırarak Rektörlüğe gönderir. Öğretim plânı ve ilgili öğretim elemanı görevlendirmeleri Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanır. Seçmeli bir dersi alacak öğrenci sayısının beşten az olması halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla o ders açılmayabilir. Açılmayan seçmeli dersi tercih eden öğrenciler başka bir seçmeli dersi alabilirler.
(7) Öğretim plânlarına göre hazırlanan ders programları, her eğitim ve öğretim yarıyılı başlamadan en geç onbeş gün önce öğrencilere duyurulur.
(8) Lisansüstü dersler bir yarıyıl süreli olup zorunlu ve/veya seçmeli derslerden oluşur. Bir dersin kredi değeri 4 krediden fazla olamaz. Birinci öğretim programlarında zorunlu derslerin kredi toplamı, varsa enstitüler arası veya enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler hariç, program düzeylerine göre istenen en az kredi miktarının %75’ini aşamaz. Programlarda bazı dersler, ön şartlı dersler olarak konulabilir. Ön şartlı derslerin alınabilmesi için önceki yarıyıllarda ön şart olan dersin başarılmış olması zorunludur.
(9) Enstitüler arası veya enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler de konulabilir. Enstitüler arası dersler Senato kararıyla, enstitü düzeyinde ortak zorunlu dersler ilgili enstitü kurulu kararıyla kabul edilir. Ortak zorunlu derslerin toplam kredisi 3’ten ve AKTS kredisi 6’dan fazla olamaz. Bu dersler, lisansüstü programlarda belirtilen en az kredi miktarının ve ders sayısının hesabında dikkate alınmaz.
(10) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin yanı sıra diğer programlardaki seçmeli ve/veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir. Alınmış olan seçmeli derslerin tamamının da başarılması gerekir. Seçmeli dersten başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi veya eşdeğer bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Ders seçiminde, atanmışsa danışmanın, atanmamışsa anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanının görüşü alınır.
(11) Birinci öğretim öğrencisinin birinci öğretim programlarından, ikinci öğretim öğrencisinin ikinci öğretim programlarından, uzaktan eğitim öğrencisinin ise uzaktan eğitim programlarından ders alması esastır. Bununla birlikte ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre, kayıtlı olunan program türü dışındaki başka bir programdan da ders alınması ilgili enstitü kurulunca kararlaştırılabilir.
(12) Seminer, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır. Değerlendirmesi danışman veya görevli öğretim üyesi tarafından yapılır.
(13) Uzmanlık alan dersi; tezsiz yüksek lisans dışında diğer programlarda öğretim üyesinin, danışmanlığını yaptığı öğrencilere, çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, bilimsel etik ve çalışma disiplininin kazandırılmasını, güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik teorik bir derstir. Bu dersler, tez konusunun kabul edildiği tarihten itibaren öğretim üyesinin talebiyle açılır ve danışmanlık görevi sona erinceye kadar, yarıyıllarda ve yaz tatillerinde de devam eder. Danışman öğretim üyesi, görevli olduğu enstitüler ve öğrenci sayısı dikkate alınmadan tezli yüksek lisans öğrencileri için en fazla üç saat ve doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için en fazla üç saat uzmanlık alan dersi açabilir. Tez konusu kabul edilen öğrenciler, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır.
(14) Dönem projesi; tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, ilgili enstitü kurulunca belirlenen formatta yazılı ve sözlü olarak sunulduğu bir çalışmadır. Değerlendirmesi, danışman tarafından yapılır.
(15) Tez, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarının amacına yönelik olarak hazırlanan ve ilgili enstitü kurulunca belirlenen formatta yazılan bilimsel bir çalışmadır. Tez çalışması için ön görülen normal süre, yüksek lisansta bir yıl, doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise iki yıldır. Danışman, tez çalışmalarını izleyebilmek amacıyla, her öğrenci için haftada bir saat danışmanlık saati belirler.
(16) Tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar, bu madde kapsamında yukarıdaki fıkralarda tanımlanmayan, ancak öğrencinin programı tamamlaması için gerekli olan faaliyetler/uygulamalardır. Tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar her programda zorunlu değildir; programların niteliklerine göre farklılıklar gösterebilir. Bunların tezsiz yüksek lisansta azami öğrenim süresi sonuna kadar, diğer programlarda tez teslim süresinin sonuna kadar başarıyla tamamlanması gerekir. Bunların değerlendirilmesi, danışman tarafından yapılır.
Danışman atama ilkeleri ve danışmanın görevleri
MADDE 23 – (1) Anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlıkları, öğrencilerin tercihlerini ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerini dikkate alarak danışman önerilerini ilgili yarıyıllarda enstitülere gönderir. Danışman ataması, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman önerisinin uygun görülmemesi veya önerinin zamanında yapılmaması halinde ilgili enstitü yönetim kurulu doğrudan danışman atayabilir.
(2) Danışman, o anabilim/anasanat/bilim/sanat dalında veya programda görevli öğretim üyeleri arasından atanır. Anasanat/sanat dalları programlarında danışman, zorunluluk halinde, sanatta yeterlik ya da doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından da atanabilir.
(3) Senato, enstitülere göre ortak veya farklı danışman atanma ölçütleri belirleyebilir.
(4) Danışman; tezsiz yüksek lisansta ders seçimi, dönem projesinin yürütülmesi ve varsa tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar konularında; tezli yüksek lisans ve doktora programlarında ders seçimi, tez konusu verilmesi, tez çalışması ve varsa tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar konularında; sanatta yeterlikte ise ders ve uygulama seçimi, tez konusu verilmesi, tez çalışması, varsa tezle ilgili dinleti, sergi, gösteri, resital, konser, temsil ve proje çalışmasının yürütülmesi ve varsa tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar konularında görevli ve sorumludur.
(5) Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir danışmanı gerektirdiği durumlarda, tezli yüksek lisans ve sanatta yeterlikte tez planı/projesinin ilgili enstitüye gönderilmesinden; doktorada tez planı/projesi önerisinin kabulünden sonra, tez çalışmasındaki görevi belirtilerek, danışmanın talebi, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının önerisi ve  ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla ikinci danışman atanabilir. İkinci danışmanın en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir. İkinci danışman, atanmasını gerektiren konularda görev yaparak danışmanı bilgilendirir.
Kredilendirme
MADDE 24 – (1) Lisansüstü derslerin yarıyıl kredi değeri, dersin yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. Ders ve diğer faaliyetlerin AKTS olarak kredilendirilmesinde, bir AKTS kredisi, yaklaşık 25 saatlik öğrenci çalışmasının karşılığı olarak hesaplanır.
(2) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS olarak kredilendirilir. AKTS kredileri; seminer için 6, tezsiz yüksek lisans dönem projesi için 24, uzmanlık alan dersi dâhil olmak üzere tezle ilgili faaliyetler ile birlikte yüksek lisans tezi için toplam 60 ve doktora/sanatta yeterlik tezi için ise toplam 120 AKTS’dir.
Derslere devam
MADDE 25 – (1) Lisansüstü programlarda derse devam oranı, her bir ders için ve en az olmak üzere, dersin teorik saatlerinde % 70, uygulamalı saatlerinde ise % 80’dir. Bir derste bu oranlardan herhangi birisini sağlayamayan öğrenci o dersten devamsızlık nedeni ile başarısız sayılır. Uzaktan eğitim programları için Senato tarafından farklı devam şartları belirlenebilir.
(2) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz.
Başarının değerlendirilmesi
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak olan ara sınav, kısa sınav, kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi değerlendirmeler ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Yarıyıl sonu bitirme/bütünleme sınavının ders başarı notuna etki oranı %50’den az, %70’den fazla olamaz. 100 tam not üzerinden hesaplanan ders başarı notunda küsuratlı notlar en yakın tam sayıya yuvarlanır.
(2) Başarı değerlendirmesine esas alınacak etkinlikler ve ağırlıkları ders izlencesinde belirtilir ve ders alımından önce ilân edilir.
(3) Ara sınava geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler, durumlarını beş iş günü içinde ilgili enstitüye bildirmek zorundadır. Mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler mazeret sınavına girerler. Yarıyıl sonunda bitirme sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler ise bütünleme sınavına girerler. Geçerli mazereti nedeniyle tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için, beş iş günü içinde mazeretlerini ilgili enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.
(4) Seminer, dönem projesi, uzmanlık alan dersi, tez çalışması ara değerlendirmeleri, varsa programın tamamlanması için yapılması gereken tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar ile anasanat dalları programlarında tez sınavı sonrası yapılan uygulamalı sınav başarılı veya başarısız olarak; doktora tez planı/proje önerisi kabul veya red olarak; tezler ilk sınavda kabul, red veya düzeltme olarak, düzeltme verilen tezler kabul veya red olarak değerlendirilir.
(5) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO); öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.
Başarı notu ve not dönüşümleri
MADDE 27 – (1) Başarı notu; öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve etkinlikler ile yarıyıl sonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 100’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.
(2) Bir lisansüstü dersten başarılı olmak için, o dersin yarıyıl sonu bitirme/bütünleme sınavı notunun 100 üzerinden en az 60 ve ders başarı notunun 4.00 üzerinden yüksek lisansta en az 2.00, doktorada en az 2.50 olması gerekir. Bu sınır ilgili enstitü kurulu kararı ile yükseltilebilir.
(3) Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre karşılıkları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:
100’lük Not Aralığı       4’lük Not          Harfli Not         Yüksek Lisans           Doktora
93–100                          4.00                  AA                   Mükemmel                Mükemmel
87–92                            3.50                  BA                   Çok iyi                       Çok iyi
81–86                            3.00                  BB                    İyi                              İyi
75–80                            2.50                  CB                    Orta üstü                    Orta üstü
65–74                            2.00                  CC                    Orta                           Geçmez
56–64                            1.50                  DC                   Geçmez                      Geçmez
45–55                            1.00                  DD                   Geçmez                      Geçmez
00–44                            0.00                  FF                    Geçmez                      Geçmez
FD                    Devamsız                   Devamsız
B*                    Başarılı *                   Başarılı *
BZ*                  Başarısız *                 Başarısız *
M                     Muaf                          Muaf
(*) Seminer, tezsiz yüksek lisans dönem projesi ve anasanat dalları tez sınavı sonrası yapılan uygulamalı sınavlar gibi nota bağlı olmayan değerlendirmelerde kullanılır.
(4) İlgili dersin sorumlusu öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen yedi gün içinde ilân eder.
(5)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.11) Ders başarı notları, not durum belgesinde (transkript) 100’lük, 4’lük ve harfli değerleri ile gösterilir.
Ders başarı değerlendirme notlarına itiraz
MADDE 28 – (1) Değerlendirmeye esas olan başarı notlarına itiraz, ilânı takip eden üç iş günü içinde resmi olarak ilgili enstitüye yapılır. İlgili enstitü müdürü, en az biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon, itirazları en fazla üç iş günü içinde sonuçlandırır. İtiraz sonucu, başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde öğrenciye duyurulur.
Ders tekrarı
MADDE 29 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu derslerin tüm koşullarını yerine getirerek tekrarlar.
(2) Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler, aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine danışman onayıyla bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli dersleri, derslerin tüm koşullarını yerine getirerek alabilirler.
Bilimsel hazırlık programı
MADDE 30 – (1) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış öğrencilere ve lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencilerine, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
(2) Bilimsel hazırlık programı süresi en fazla iki yarıyıldır. Bu süre, lisansüstü programın süresinden sayılmaz. İki yarıyılı aşan süreler azami öğrenim süresinden sayılır.
(3) Bilimsel hazırlık dersleri, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programında alınması gereken derslerin yerine geçemez.
(4) Bilimsel hazırlık dersleri, öğrencilerin lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların nitelikleri değerlendirilerek anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program başkanlığı tarafından belirlenir. Yüksek lisans öğrencisinin bilimsel hazırlık dersleri, lisans seviyesindeki derslerden; doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin ise lisans ve/veya yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur.
(5) Bilimsel hazırlık derslerinin devam ve başarı değerlendirme koşulları olarak, ilgili dersin verildiği programdaki devam ve başarı değerlendirme koşulları uygulanır, dersten koşullu geçme kabul edilmez.
(6) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı ve program başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, kabul edilmiş olduğu lisansüstü programa ait dersler de alabilir. Bu fıkra kapsamında alınan dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş olduğu lisansüstü program derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.
(7) (Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.12)Bilimsel hazırlık programındaki bilimsel hazırlık dersleri kredi toplamı en az 8, en fazla 30’dur. Bu programda, bilimsel hazırlık dersleri dâhil alınabilecek derslerin toplam AKTS kredisi, her bir yarıyıl için 45 AKTS’den fazla olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
(2) Tezli yüksek lisans programı; dersler, seminer, tez çalışması, tez sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Anasanat dalları programlarında ayrıca tez sınavı sonrası uygulamalı sınav yapılır.
Öğrenim süresi
MADDE 32 – (Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.13)(1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Azami öğrenim süresi içinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre öğrenimlerine devam edebilirler.

(2) ALES’ten en az 80, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavından en az 85, YDS’den en az 65 veya eşdeğeri sınavlardan en az bunların karşılıkları notları alan, AGNO’su 4.00 üzerinden en az 3.00 olan, birinci yarıyıl sonuna kadar tez konusu ve tez planı/projesi ilgili enstitüce kabul edilen öğrenciler, tezli yüksek lisans için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla üçüncü yarıyıl sonunda tezlerini teslim edebilirler.

Danışman atama
MADDE 33 – (1) Her bir öğrenci için danışman önerisi ve ataması Üniversitenin Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde birinci yarıyılda, diğer enstitülerde ise en geç ikinci yarıyılda bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre yapılır.
Ders ve tez yükü
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programında ders yükü 21 krediden az 30 krediden çok olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Tezli yüksek lisans programında seminer dâhil tüm derslerden 60 AKTS kredisinin sağlanması gerekir. Tez çalışmasının toplam AKTS kredisi 60’dır.
(2) Dersler, danışmanın talebi, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının önerisi, danışman atanmamışsa anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu programın başkanının onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans dersleri ile ikiden fazla olmaması ve öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden de seçilebilir. Bu fıkra kapsamında alınan derslerin en çok 6 kredisi ve 12 AKTS kredisi ders yüküne sayılır. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alınmaz.
Tez süreci
MADDE 35 – (1) Danışmanın belirleyeceği tez konusu anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı üst yazısı ile en geç ikinci yarıyılda ilgili enstitüye önerilir ve öneri ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez konusu önerisinin uygun görülmemesi halinde ilgili enstitü yönetim kurulu değişiklik talep edebilir.
(2) Tez konusu kabul edilen öğrenci, hazırladığı tez planı/projesini danışmanının onayından sonra en geç ikinci yarıyılın sonunda ilgili enstitüye teslim eder ve en geç üçüncü yarıyılın başında tez çalışmasına başlar.
(3) Öğrenci, tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl Haziran ve Aralık aylarında danışman tarafından birer ara değerlendirmeye tabi tutulur. Varsa ikinci danışman toplantılara karar hakkı olmadan katılabilir. Öğrenci, altı aylık sürede yaptığı ve gelecek altı ayda yapacağı çalışmaları belirten yazılı faaliyet raporunu toplantı tarihinden itibaren en az beş iş günü öncesinde danışmanına verir ve raporunu sözlü olarak savunur. Öğrencinin faaliyetleri, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilerek bir rapor ile üç iş günü içerisinde ilgili enstitüye bildirilir. Başarısızlık halinde, nedenleri raporda belirtilir. Raporun bir kopyası öğrenciye verilir. Mazeretsiz olarak raporunu sunmayan veya savunmayan öğrenci tez çalışmasının o döneme ait faaliyetlerinden başarısız sayılır.
(4) Öğrencinin, tezini teslim etmeden önce derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini, varsa tamamlayıcı faaliyetlerini/uygulamalarını başarıyla tamamlaması ve son ara değerlendirme raporunda başarılı olunması koşulu ile en az iki tez rapor döneminin geçmiş olması gerekir.
Tezin sonuçlanması
MADDE 36 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
(2) Tez sınavı jürisi, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır. Önerinin uygun bulunmaması halinde tez jürisini ilgili enstitü yönetim kurulu belirler. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve her durumda en az biri başka bir anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş üyeden oluşur. Tez jürisinin üç üyeden oluşması halinde varsa ikinci danışman jüri üyesi olamaz. Ayrıca en az biri başka bir anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki de yedek üye belirlenir.
(3) Öğrenciler, tezlerini ilgili enstitüden teslim aldıktan sonra üç iş günü içinde yedek üyeler dâhil jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 10 günden az 30 günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan sınavın süresi, 45 dakikadan az 90 dakikadan fazla olamaz. Sınav, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır.
(4) Sınavdan sonra jüri, öğrenciye ve dinleyicilere kapalı oturumda tez hakkında en az salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, sınav tarihinden itibaren üç ay içinde gereken düzeltmeleri yapar ve tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya red kararı verir. Tez sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında girmeyen öğrenci tez savunmasından vazgeçmiş sayılır ve tez hakkında red kararı verilir. Düzeltme veya red kararlarında jüri, düzeltilmesi gereken hususları veya red gerekçelerini tutanakta belirtir. Bu gerekçeler, talebi halinde öğrenciye ilgili enstitü tarafından yazılı olarak bildirilir.
(5)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.14) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Öğrencinin talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.
(6) Anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, yaptıkları tez çalışmalarının kabul edilmesinden sonra tez jürisi önünde uygulamalı sınava girerler. Uygulamalı sınav, tezin kabulünden sonra en geç beş iş günü içinde yapılır. Sınav, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır. Uygulamalı sınav sonunda jüri, öğrenciye ve dinleyicilere kapalı olarak en az salt çoğunlukla başarılı veya başarısız kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir. Uygulamalı sınavda başarısız bulunan öğrenci, sınav tarihinden itibaren iki ay içinde yeni bir sınav için başvuruda bulunur. Uygulamalı sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
(7) Anasanat dalları tezli yüksek lisans programlarının uygulamalı sınavlarında programların özelliğine göre aşağıda belirtilen;
a) Enstrüman ve korepetisyon programları ile oda müziği ve şan programlarında, barok, klasik, romantik ve çağdaş dönemlere ait üst düzeyde eserlerden oluşan en az 60 dakikalık; gitar, arp, vurmalı ve nefesli sazlar için ise en az 30 dakikalık dinleti,
b) Şeflik programında, danışmanın belirlediği iki ayrı devre ait eserin oda orkestrası veya oda korosu ile icrası,
c) Kompozisyon programında, batı standartlarında bestelenmiş 10-15 dakikalık solo veya oda müziği için eser,
ç) Teori programında, Viyana klasiklerinden itibaren bir trio veya quartetin bir bölümünün dört veya beş sesli dikey armoni yazı haline getirilmesi,
d) Bale programında, klasik bale repertuarından bir solo veya pas de deux’nün icrası ile metodik bale uygulanması ve uygulatılması,
e) Tiyatro programında, öğrencinin kuramsal tezi doğrultusunda hazırladığı sahne uygulaması,
istenir.
Diploma
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte tezli yüksek lisans programı için belirlenen tüm koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunan tezli yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin mesleki konularda derinlemesine bilgi sahibi olmasını ve mevcut bilginin uygulamada kullanılma yöntemlerini kazanmasını sağlamaktır.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı; dersler, dönem projesi ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur.
Öğrenim süresi
MADDE 39 – (Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.15)(1) Tezsiz yüksek lisans programının azami süresi üç akademik yıldır. Enstitü kurullarının belirleyeceği özel başarı koşullarını sağlayanlar programı iki yarıyılda da tamamlayabilir. Azami öğrenim süresi içinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre öğrenimlerine devam edebilirler.
Danışman ataması
MADDE 40 – (1) Her bir öğrenci için danışman önerisi ve ataması birinci yarıyılda bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre yapılır.
Ders ve dönem projesi yükü
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü, 30 krediden az 40 krediden çok olmamak koşuluyla en az 10 adet ders, dönem projesi ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Tezsiz yüksek lisans programında derslerden 66 ve dönem projesinden 24 AKTS kredisinin sağlanması gerekir.
(2) Dersler, danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat dalı/program başkanlığının önerisi, danışman atanmamışsa anabilim/anasanat dalı/bilim/sanat dalı/program başkanlığının doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu program başkanının onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan tezsiz yüksek lisans dersleri ile ikiden fazla olmaması ve öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden de seçilebilir. Bu fıkra kapsamında alınan derslerin en çok 8 kredisi ve 16 AKTS kredisi ders yüküne sayılır. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alınmaz.
Dönem projesi
MADDE 42 – (1) Dönem projesi konusu danışman tarafından birinci yarıyıl sonunda belirlenir ve ilgili enstitüye bildirilir.
(2) Konusu belirlenen öğrenci, dönem projesini hazırlayarak, en erken ikinci yarıyıl sonunda danışmanına ve ilgili enstitüye teslim eder.
(3) Öğrenci, danışmanının belirlediği tarihte projesini sunar. Sunum, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır.
(4) Dönem projesi danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ilgili enstitüye bildirilir. Başarısızlık halinde danışman, nedenlerini ilgili enstitüye ve öğrenciye yazılı olarak bildirir. Başarısız olan öğrenci, üç ay içinde, dönem projesini düzeltir veya yeni bir dönem projesi hazırlar.
Diploma
MADDE 43 – (Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.16)(1) Bu Yönetmelikte tezsiz yüksek lisans programı için belirlenen tüm koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, programın tamamlanması için yerine getirilmesi gereken son faaliyetin tarihidir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı; öğrencinin bağımsız bilimsel araştırma yapma, olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
(2) Doktora programı; dersler, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez planı/projesi önerisi ve savunması, tez çalışması, tez sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Doktora tezinin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
Öğrenim süresi
MADDE 45 – (Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.17)(1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler ve hazırlık sınıfları hariç, en az beş yıl (on yarıyıl)  süreli lisans eğitimi yapılan diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve en az altı yıl (oniki yarıyıl) süreli tıp  fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan fen fakültesi ve dört yıllık (sekiz yarıyıl) eczacılık fakültesi mezunları için azamî altı yıl, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için ise azamî dokuz yıldır. Azamî öğrenim süresi içinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre öğrenimlerine devam edebilirler.

(2) Dersler, seminer ve bunlara ilişkin kredi ile AKTS kredisini tamamlamanın azamî süresi, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(3) ALES’ten en az 80, YDS’den en az 65 veya eşdeğeri sınavlardan en az bunların karşılıkları notları alan, AGNO’su 4.00 üzerinden en az 3.00 olan öğrencilerden; dersleri ve semineri ile bunlara ilişkin krediyi ve AKTS kredisini iki yarıyılda, yeterlik sınavını üçüncü yarıyılda başaran ve tez çalışmasına en geç dördüncü yarıyıl başında başlayan yüksek lisans mezunları, doktora için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla tezlerini altıncı yarıyıl sonunda; dersleri ve semineri ile bunlara ilişkin krediyi ve AKTS kredisini dört yarıyılda, yeterlik sınavını beşinci yarıyılda başaran ve tez çalışmasına en geç altıncı yarıyıl başında başlayan dört yıllık lisans mezunları ise doktora için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla tezlerini sekizinci yarıyıl sonunda teslim edebilirler.

Danışman ataması
MADDE 46 – (1) Her bir öğrenci için danışman önerisi ve ataması yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç ikinci yarıyılda, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en geç dördüncü yarıyılda bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre yapılır.
Ders ve tez yükü
MADDE 47 – (1) Doktora programında ders yükü, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 24 krediden az 36 krediden çok olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan; dört yıllık lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise 45 krediden az 60 krediden çok olmamak koşuluyla en az 15 adet ders, bir seminer ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olanların seminer dâhil  tüm derslerden, programlara göre 60 ya da 90; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş olanların ise seminer dâhil tüm  derslerden programlara göre 120 ya da 150 AKTS kredisini de sağlaması gerekir. Tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar tez sürecinde de tamamlanabilir. Tez çalışmasının toplam AKTS kredisi 120’dir.
(2)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.18)Dersler, danışmanın talebi, anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi, danışman atanmamışsa anabilim/bilim dalı başkanlığının doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu programın başkanının onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla en çok 9 kredisi ve 18 AKTS kredisi ders yüküne sayılması kaydıyla, yüksek lisans programlarından veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir. Lisans dersleri, ders sayısı ve kredi hesabında dikkate alınmaz.
Doktora yeterlik sınavı
MADDE 48 – (1) Öğrenciler derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini başarı ile tamamladıktan sonra, temel konular ve doktora programı ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla doktora yeterlik sınavına tabi tutulurlar.
(2)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.19) Tezli yüksek lisans mezunu olarak kabul edilenler en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, dört yıllık lisans mezunu olarak kabul edilenler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. Doktora yeterlik sınavı, enstitülere göre dönemler içinde belirli aylarda da yapılabilir.
(3) Derslerini, seminerini, kredisini ve AKTS kredisini başarıyla tamamlayan öğrenci, doktora yeterlik sınavına girme talebini bir dilekçe ile ilgili enstitüye bildirir. Sınava girmesi gerektiği halde dilekçe ile başvurmayan öğrenci o dönem için sınav hakkını kullanmış sayılır.
(4) Doktora yeterlik sınavı; doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, anabilim/bilim dalı başkanlığınca her Ekim ayının ilk haftasında önerilir ve ilgili enstitü yönetim kurulunca atanır. Komite, anabilim/bilim dalı başkanı ile dört öğretim üyesinden oluşur. Komitenin görev süresi atanma tarihinden itibaren bir yıldır. Komite, sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla beş öğretim üyesi ile iki yedek üyeden oluşan sınav jürisini ilgili enstitü yönetim kuruluna önerir. Jüri, ilgili enstitü yönetim kurulunca görevlendirilir. Danışman sınav jürisinde yer alır. Asıl ve yedek üyelerden en az birer üye başka bir Üniversiteden seçilir.
(5) Doktora yeterlik sınavı sırasıyla yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşama halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayan öğrenci sözlü sınava giremez. Yazılı ve sözlü sınav süreleri birer saatten az, üçer saatten fazla olamaz. Sınavın sözlü aşaması, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır. Yazılı ve sözlü sınavlarının her birinden ayrı ayrı başarılı olmak için jüri üyelerinin verdiği notların ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Sınavın sözlü aşamasında başarısızlık halinde öğrenci, ikinci sınav hakkında sadece sözlü sınava girer. Sınav sonucu yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye bildirilir.
(6)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.19) Doktora yeterlik komitesi, doktora yeterlik sınav jürisinin önerilerini de dikkate alarak, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasına gerekçeli olarak karar verebilir. Öğrenci alınması istenen dersi/dersleri, açıldığı ilk yarıyılda almak ve en geç iki yarıyıl içinde başarmak zorundadır.
Tez süreci
MADDE 49 – (1)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.20)Öğrencinin doktora yeterlik sınavını başarmasını takip eden dönem sonuna kadar, danışmanın belirleyeceği tez konusu ve tez konusuna uygun öğretim üyelerinden oluşan tez izleme komitesi, anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye önerilir. Tez izleme komitesi, danışman ile biri ilgili anabilim/bilim dalı içinden biri de dışından olmak üzere üç üyeden oluşur. Tez konusu ve tez izleme komitesi üyelerine ilişkin öneriler, uygun bulunması halinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. İlgili enstitü yönetim kurulu, tez konusu önerisini uygun bulmaması halinde değiştirilmesini talep edebilir; tez izleme komitesi önerisini uygun bulmaması halinde ise üyelerde değişiklik yapabilir. Tez izleme komitesinin oluşmasından sonraki yarıyıllarda, danışmanın ve anabilim/bilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.
(2) Tez konusu ve tez izleme komitesi önerisi kabul edilen öğrenci, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini, planını ve kaynaklarını kapsayan tez planı/projesi önerisini savunmadan en az on iş günü öncesinde tez izleme komitesi üyelerine verir ve savunma, yeterlik sınavını takip eden altı ay içinde komite önünde sözlü olarak yapılır. Komite, ortak bir tutanakla tez planı/projesi önerisinin kabul veya reddine karar verir. Karar en az salt çoğunlukla alınır ve üç iş günü içerisinde ilgili enstitüye gönderilir. Tutanağın bir kopyası öğrenciye verilir. Tez planı/projesi önerisinin reddedilmesi halinde gerekçeleri tutanakta belirtilir. Tez planı/projesi önerisini komite üyelerine vermeyen veya savunmayan öğrencinin, tez planı/projesi önerisi reddedilmiş sayılır.
(3) Tez planı/projesi önerisi reddedilen öğrenci, savunma tarihinden itibaren on iş günü içinde danışmanının değiştirilmesini gerekçeli olarak ilgili enstitüden talep edebilir. İlgili enstitü yönetim kurulu öğrencinin talebini kabul etmesi halinde öğrenciye yeni bir danışman atar. Bu durumda tez konusu ve tez izleme komitesi işlemleri yenilenir. Danışmanının değiştirilmesini talep etmeyen öğrenci savunma tarihinden itibaren üç ay içinde; danışmanı değişen öğrenci danışmanının değişimini takip eden altı ay içinde tez planı/projesi önerisini aynı usullerle savunur.
(4)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.20)Tez planı/projesi önerisi kabul edilen öğrenci, tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl Haziran ve Aralık aylarında tez izleme komitesi tarafından birer ara değerlendirmeye tabi tutulur. Varsa ikinci danışman toplantılara oy hakkı olmadan katılabilir. Öğrenci, tez planı/projesi önerisi kabul edilmesinden itibaren o ana kadar yaptığı çalışmaların özetini ve bir sonraki toplantıya kadar yapacağı çalışmaları belirten yazılı faaliyet raporunu toplantı tarihinden en az bir ay öncesinde komite üyelerine verir ve komite önünde sözlü olarak savunur. Öğrencinin faaliyetleri, komite tarafından en az salt çoğunlukla başarılı veya başarısız olarak değerlendirilerek ortak bir tutanak ile üç iş günü içerisinde ilgili enstitüye bildirilir. Tutanağın bir kopyası öğrenciye verilir. Başarısızlık halinde, nedenleri tutanakta belirtilir. Raporunu sunmayan veya savunmayan öğrenci başarısız sayılır.
(5)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.20)Tez tesliminden önce; en az üç tez izleme rapor sunma ayının geçmiş ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerin/uygulamaların başarıyla tamamlanmış olması ve son tez izleme raporu dahil en az üç tez izleme raporunun başarılı bulunması gerekir.
Tezin sonuçlanması
MADDE 50 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
(2) Tez sınavı jürisi, anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır. Önerinin uygun bulunmaması halinde tez jürisini ilgili enstitü yönetim kurulu belirler. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan ve her durumda en az biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli olan beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca en az biri başka bir yükseköğretim kurumunda görevli iki de yedek öğretim üyesi belirlenir.
(3) Öğrenciler, tezlerini ilgili enstitüden teslim aldıktan sonra üç iş günü içinde yedek üyeler dâhil jüri üyelerine imza karşılığı şahsen ve/veya kargo ile ulaştırır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on günden az otuz günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Öğrenci tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşan sınavın süresi, 1,5 saatten az, 3 saatten fazla olamaz. Sınav, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır.
(4) Sınavdan sonra jüri, öğrenciye ve dinleyicilere kapalı oturumda tez hakkında en az salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, sınav tarihinden itibaren altı ay içinde gereken düzeltmeleri yapar ve tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda aynı usulle tez hakkında kabul veya red kararı verir. Tez sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında girmeyen öğrenci tez savunmasından vazgeçmiş sayılır ve tez hakkında red kararı verilir. Düzeltme veya red kararlarında jüri, düzeltilmesi gereken hususları veya red gerekçelerini öğrenciye yazılı olarak bildirir.
(5)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.21)Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan gerekli kredi yükü, proje ve benzeri şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Diploma
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte doktora programı için belirlenen tüm koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan doktora diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı
Amaç ve kapsam
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı, öğrencinin özgün bir sanat eseri; müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılık ortaya koymasını sağlamaktır.
(2) Sanatta yeterlik programı; dersler, seminer, tez çalışması, varsa tez konusu ile ilgili dinleti, sergi, gösteri, resital, konser, temsil, proje çalışması, tez sınavı, uygulamalı sınav ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur.
Öğrenim süresi
MADDE 53 – (1)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.22)Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azamî altı yıl, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için azamî dokuz yıldır. Azamî öğrenim süresi içinde öğrenimlerini başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre öğrenimlerine devam edebilirler.
(2) Hazırlık sınıfları hariç en az beş yıl süreli eğitim yapılan fakülte mezunlarının sanatta yeterlik programını tamamlama süresi ve eğitim süreçleri yüksek lisans mezunları gibidir.
(3)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.22)Dersler, seminer ve bunlara ilişkin kredi ile AKTS kredisini tamamlamanın azamî süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.
(4)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.22)Sanatta yetenek sınavından en az 85, YDS’den en az 65 veya eşdeğeri sınavlardan en az bunların karşılıkları notları alan, AGNO’su 4.00 üzerinden en az 3.00 olan öğrencilerden; ders, seminer, kredi ve AKTS kredisini iki yarıyılda başaran, tez çalışmasına üçüncü yarıyıl başında başlayan yüksek lisans mezunları, sanatta yeterlik için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla tezlerini altı yarıyıl sonunda; ders, seminer, kredi ve AKTS kredisini dört yarıyılda başaran ve tez çalışmasına beşinci yarıyıl başında başlayan dört yıllık lisans mezunları ise sanatta yeterlik için istenen diğer koşulları da sağlamaları şartıyla tezlerini sekizinci yarıyıl sonunda teslim edebilirler.
Danışman ataması
MADDE 54 – (1) Her bir öğrenci için danışman önerisi ve ataması yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç ikinci yarıyılda, dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en geç dördüncü yarıyılda bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre yapılır.
Ders ve tez yükü
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programında ders yükü, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 24 krediden az 36 krediden çok olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan; dört yıllık lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise 45 krediden az 60 krediden çok olmamak koşuluyla en az 15 adet ders, bir seminer ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur. Sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olanların seminer dâhil tüm derslerden programlara göre 60 ya da 90; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş olanların ise seminer dâhil tüm derslerden programlara göre 120 ya da 150 AKTS kredisini de sağlaması gerekir. Tamamlayıcı faaliyetler/uygulamalar tez sürecinde de tamamlanabilir. Tez çalışması toplam 120 AKTS kredisidir.
(2) Dersler, danışmanın talebi, anasanat dalı başkanlığının önerisi, danışman atanmamışsa anasanat dalı başkanlığının doğrudan önerisi ile alınacak dersin bulunduğu programın başkanının onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla en çok 9 kredi ve 18 AKTS kredisi ders yüküne sayılması kaydıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir. Lisans dersleri, ders sayısı ve kredi hesabında dikkate alınmaz.
Tez süreci
MADDE 56 – (1) Danışmanın belirleyeceği tez konusu anasanat dalı başkanlıkları tarafından yüksek lisans mezunları için en geç üçüncü yarıyılda, dört yıllık lisans mezunları için ise en geç beşinci yarıyılda ilgili enstitüye önerilir. Tez konusu önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. İlgili enstitü yönetim kurulu, tez konusu önerisini uygun bulmaması halinde değiştirilmesini talep edebilir.
(2) Yüksek lisans mezunu öğrenciler, danışmanlarınca onaylanan tez planını en geç dördüncü yarıyılın sonunda, dört yıllık lisans mezunu öğrenciler ise en geç altıncı yarıyılın sonunda ilgili enstitüye sunarlar. Tez çalışmasına, yüksek lisans mezunları en geç beşinci yarıyıl başında, dört yıllık lisans mezunları ise en geç yedinci yarıyılın başında başlarlar.
(3) Öğrenci, tez çalışması faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl Haziran ve Aralık aylarında danışman tarafından birer ara değerlendirmeye tabi tutulur. Varsa ikinci danışman toplantılara karar hakkı olmadan katılabilir. Öğrenci, altı aylık sürede yaptığı ve gelecek altı ayda yapacağı çalışmaları belirten yazılı faaliyet raporunu toplantı tarihinden en az beş iş günü öncesinde danışmanına verir ve raporunu sözlü olarak savunur. Öğrencinin faaliyetleri, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilerek bir rapor ile üç iş günü içerisinde ilgili enstitüye bildirilir. Başarısızlık halinde, nedenleri raporda belirtilir. Raporun bir kopyası öğrenciye verilir. Raporunu sunmayan veya savunmayan öğrenci başarısız sayılır.
(4)(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.23)Tez tesliminden önce; en az üç tez izleme rapor sunma ayının geçmiş ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerin/uygulamaların/başarıyla tamamlanmış olması ve son tez izleme raporu dahil en az üç tez izleme raporunun başarılı bulunması gerekir.
Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
(2) Sanatta yeterlik tez sınavı jürisi, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla atanır. Önerinin uygun bulunmaması halinde tez jürisini ilgili enstitü yönetim kurulu belirler. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az her durumda ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca en az birisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki de yedek üye belirlenir.
(3) Öğrenciler tezlerini ilgili enstitüden teslim aldıktan sonra üç iş günü içinde yedek üyeler dâhil jüri üyelerine imza karşılığı elden ve/veya kargo ile dağıtır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 10 günden az 30 günden çok olmamak üzere toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Öğrenci tezini ve varsa tez konusu ile ilgili dinleti, sergi, gösteri, resital, konser, temsil ve projeyi jüri önünde sözlü olarak savunur. Sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşan sınavın süresi, 1,5 saatten az, 3 saatten fazla olamaz. Sınav, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır.
(4) Sınavdan sonra jüri, öğrenciye ve dinleyicilere kapalı oturumda tez ve varsa tez konusu ile ilgili dinleti, sergi, gösteri, resital, konser, temsil ve proje hakkında en az salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye gönderilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, sınav tarihinden itibaren üç ay içinde gereken düzeltmeleri yapar ve tezini ve varsa tez konusu ile ilgili dinleti, sergi, gösteri, resital, konser, temsil ve projeyi aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ikinci sınav sonunda tez hakkında en az salt çoğunlukla kabul veya red kararı verir. Tez sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında girmeyen öğrenci tez savunmasından vazgeçmiş sayılır ve tez hakkında red kararı verilir. Düzeltme veya red kararlarında jüri, düzeltilmesi gereken hususları veya red gerekçelerini öğrenciye yazılı olarak bildirir.
(5) (Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.24)Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan gerekli kredi yükü, proje ve benzeri şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(6) Öğrenciler, tez çalışmalarının kabul edilmesinden sonra tez jürisi önünde uygulamalı sınava girerler. Uygulamalı sınav, tezin kabulünden sonra en geç beş iş günü içinde yapılır. Sınav, öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açıktır. Uygulamalı sınav sonunda jüri, öğrenciye ve dinleyicilere kapalı oturumda en az salt çoğunlukla başarılı veya başarısız kararı verir. Karar, jüri tarafından öğrenciye sözlü olarak bildirilir ve sınavı izleyen üç iş günü içinde  ilgili enstitüye gönderilir. Uygulamalı sınavda başarısız bulunan öğrenci, sınav tarihinden itibaren iki ay içinde yeni bir sınav için başvuruda bulunur. Uygulamalı sınava başvurmayan veya girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
(7) Uygulamalı sınavlarda programların özelliklerine göre aşağıda belirtilen;
a) Enstrüman ve korepetisyon programları ile oda müziği ve şan programlarında, yüksek lisansta belirtilen dinletiye ek olarak sadece enstrüman için bir konçerto çalınması,
b) Şeflik programında, danışmanın belirlediği iki ayrı devre ait eserin büyük orkestra veya büyük koro ile icrası,
c) Kompozisyon programında, batı standartlarında bestelenmiş 10-15 dakikalık orkestral eser,
ç) Teori programında, klasik dönemden itibaren bir orkestral eserin piyano transkripsiyonunun yapılması,
d) Bale programında, klasik bale repertuarından pas de deux’nün, kız ve erkek solo varyasyonları ve codası ile uygulanması ve uygulatılması, ileri bale tekniği ile metodik bale uygulanması ve uygulatılması,
e) Tiyatro programında, tiyatro edebiyatının klasik veya modern eserlerinden seçilmiş bir oyunun sahneye konması,
istenir.
Diploma
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte sanatta yeterlik programı için belirlenen tüm koşulları başarıyla sağlayan ve ilgili enstitüce istenen diğer işlemleri de yerine getiren öğrenciye, üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunan sanatta yeterlik diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Engelli öğrenciler
MADDE 59 – (1) Üniversite yönetim kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.
Bazı sınavların geçerlik süreleri
MADDE 60 –(Değişik:RG-17/6/2013-28680, md.25)(1) Lisansüstü programlara kabulde geçerli sayılan ALES eşdeğeri sınavların geçerlik süresi, ALES sınavının geçerlik süresiyle; YDS eşdeğeri sınavların geçerlik süresi ise YDS’nin geçerlik süresiyle sınırlıdır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası Kurulca çıkarılan ve 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili enstitü kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 62 – (1) 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Üniversitenin ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına kaydolmuş öğrenciler, eğitim ve öğretimlerini, bu Yönetmeliğin 62 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine tabi olarak tamamlarlar.
(2) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak intibak işlemlerinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.
(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce lisansüstü programlara öğrenci kabulü için Senato tarafından belirlenmiş olan ALES, yabancı dil sınavı ve sanatta yetenek sınavı notlarının geçerliliği, bu Yönetmelik hükümlerine göre değiştirilinceye kadar devam eder.
(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak olan sanatta yetenek sınavı ile Senatonun karar vermesi halinde yapılacak olan Üniversite yabancı dil sınavı sonuçlarının geçerlik süresi iki yıldır.

Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 2 –(Ek madde:RG-17/6/2013-28680, md.26) (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

 

Tarihi

 

Sayısı

24/7/2012

28363

 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin   Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

 

Tarihi

 

Sayısı

 

17/6/2013

 

28680

07/05/2015
949 hits

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00