Aday Öğrenciler İçin Bilgilendirme

İstanbul Üniversitesi YDTÖ Yüksek lisans programı temel olarak 3 temel bilgi alanı üzerinde şekillenmektedir. Bunlar; Türkçenin Yapısal Özelliği, Yabancı Dil Öğretim Kuramları/Yöntem ve Teknikleri ve temel Dilbilim bilgisi.

İstanbul Üniversitesi YDTÖ Yüksek lisans programının temel hedefinin yabacılara Türkçe öğretiminde nitelikli akademik çalışmalar ortaya koymak olduğu dikkate alındığında, bilimsel incelemelerin temel nesnesinin “Türkçe” olduğu görülecektir. Bu açıdan öğrencilerimizin Türkçenin sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel ve anlambilimsel özelliklerine ilişkin yeterli donanıma sahip olması beklenmektedir.

İstanbul Üniversitesi YDTÖ Yüksek lisans programı, Türkçe ile ilgili olmakla birlikte, Türkçenin yapısal özelliklerini kuramsal açıdan incelemeyi hedeflemeyen, bunun yerine Türkçeye ilişkin pek çok bileşenin edinimine ve öğretimine odaklanan bir programdır. Bu açıdan dil edinim kuramları, yabancı dil öğretim yöntem ve teknikleri gibi konular programın temelini oluşturmaktadır.

Bu iki alana ek olarak, dil öğretimi ve edinimi alanının esasen Dilbilim disiplininin bir alt alanı olan Uygulamalı Dilbilimin temel çalışma konusu olduğu göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerimizin genel olarak dilbilim alanına ilişkin bilgi sahibi olmaları da beklentilerimiz arasındadır.