Tezli Yüksek Lisans Eğitim Süreçleri

Sevgili Adaylar

Enstitümüzde lisansüstü eğitim görmek üzere yapacağınız başvurular bu kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. 

Başvuru ve kayıt işlemlerinin hatasız ve süratle gerçekleşmesi için ilan edilen kılavuzları dikkatle inceleyerek istenilenleri eksiksiz yapmanız gerekmektedir. 

Enstitümüzde  lisansüstü eğitim görme tercihinizden dolayı sizleri kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.

Online Başvuru Kılavuzuna Ulaşmak İçin Tıklayınız...

Başvuru Koşulları

A- Genel Kontenjan

  1. Mezuniyet Koşulu
  2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (Ales) Koşulu
  3. Yabancı Dil Koşulu
  4. Yatay Geçiş Koşulu
  5. Değerlendirme Ölçütleri

B-Yurtdışı Kontenjanı

  1. Mezuniyet Koşulu
  2. Yatay Geçiş Koşulu
  3. Değerlendirme ölçütleriKESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen teslim etmek zorundadır:
1-) Yüksek Lisans programlarına kayıt için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, Doktora programlarına başvuru için yüksek lisans diploması veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet)
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır. (1 adet)
Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) uygun görüş alınmak suretiyle eğitim kabulleri sağlanabilecektir. (Yabancı ülkelerdeki Tıp, Eczacılık ,Diş Hekimliği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hemşirelik, Tıbbi Laborant, Radyoloji ve Sağlık Hizmetleri alanlarından birinden mezun olanlardan YÖK tarafından düzenlenecek denklik belgesini almış olmaları şarttır. ) Ayrıca 2017-2018 Akademik Yılında denklik belgesi zorunlu alanlardan birine kabul edilen öğrencilerin ilk yılı içerisinde YÖK tarafından tanzim edilmiş Diploma Denklik Belgesini ilgili enstitüye ibraz etmeleri, bu süre içinde belgeyi ibraz edemeyen öğrencilerin ilişiklerinin kesileceklerine, bu ilk yıl içerisinde de sadece öğrencilerin ders almalarının uygunluğuna, tek başlarına doğrudan hastaya müdahale gerektiren uygulamalarda bulunmayacaklarına, sadece gözlemci olarak bulunabileceklerine.

2-) Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter onaylı ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet)
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır. (1 adet)
3-) ALES belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tastikli süreti.
4-) YDS belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tastikli süreti.

5-) Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm.).
6-) Programların genel kontenjanlarına başvuran Türk Uyruklu adaylardan Lisans veya Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan öğrencilerden, yurtdışında ikâmet ettiklerine dair onaylı belge. (1 adet)
7-) Nüfus cüzdanının fotokopisi (yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir belge.)
8-) Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların noter tasdikli Türkçe çevirisi (Yabancı Öğrenci Bilgilendirme Formu için TIKLAYINIZ) (Geçerli oturma izni bulunduğunu belgeleyenlerden kayıt sırasında Öğrenim Vizesi istenmeyecektir.)

9-) İkametgâhı ile ilgili beyanı (İkamet Beyanı Formu için TIKLAYINIZ )
10-) Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak yeni l tarihli Askerlik Durum Belgesinin aslı (yabancı uyruklu adaylardan istenmeyecektir.)
11-) Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik” belgesi veya onaylı sureti
12-) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu. (Ödemeler Öğrenci Otomasyon Sistemi’nden Referans Numarası alınarak Halk Bankası’na yapılmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ilgili banka ve ücret bilgilerinin ilgili Enstitüden öğrenilmesi gerekmektedir.) (Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışında ikamet edip Yurtdışı Kontenjanından kayıt yaptıracak Türk adaylar öğrenim ücreti yatırmak zorundadır.)